ramy regulacyjne dla kontraktów typu single source w dziedzinie obronności zostały ustanowione w części 2 Ustawy o reformie obronnej z 2014 r.oraz przepisów dotyczących kontraktów typu Single Source z 2014 r. i wymagają od wykonawców przedłożenia szeregu sprawozdań ustawowych do MOD i SSRO.

sprawozdanie analizuje terminowość i jakość sprawozdań przedkładanych do systemu analizy i raportowania umów obronnych (DefCARS) przez SSRO w odniesieniu do kwalifikujących się kontraktów obronnych i kwalifikujących się podprogramów zawartych między dniem 1 kwietnia 2015 r.a dniem 31 marca 2020 r. Rozpatrzyliśmy opinie przeprowadzone przez MOD nadesłanych raportów, oprócz własnych opinii SSRO i opinii od MOD i wykonawców. Sprawozdanie przedstawia najważniejsze wynikające z niego przesłania i działania podjęte w celu rozwiązania problemów oraz zaleca dalsze działania mające na celu poprawę terminowości i jakości.

w okresie objętym raportem pracowaliśmy nad wprowadzeniem dalszej automatycznej walidacji w DefCARS, umożliwiając wykonawcom rozwiązywanie większej liczby problemów zidentyfikowanych automatycznie przez system przed złożeniem raportu. Ponadto przeprowadziliśmy ukierunkowane przeglądy sześciu wstępnych raportów, które dostarczyły informacji na temat stosowania ram regulacyjnych i wewnętrznych procedur MOD. Podsumowaliśmy zalecenia przedstawione przez MOD z tego procesu w raporcie zgodności.

od czasu opublikowania ostatniego raportu compliance, podjęliśmy formalny przegląd naszej metodyki compliance, która została opublikowana 31 stycznia 2020 r., a jej wdrożenie od 1 kwietnia 2020 r. Niniejszy raport zgodności jest ostatnim raportem, który będzie oparty na metodologii zgodności z 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg