10wkgf

ik ga naar het ziekenhuis voor de komende twee of drie dagen, dus zal niet posten op mijn blog of Facebook pagina. Ook zal ik mijn podcasts niet opnemen. Hou dit arme excuus voor een monnik in je heilige gebeden. Als alles goed gaat, kan ik zaterdag weer aan de slag.

liefde en zegeningen,
Abt Tryphon

woensdag 16 maart 2016 / 3 maart 2016
eerste week van de Grote Vasten. Toon acht.
Grote Vastentijd. By Monastieke Charter: Streng snel (brood, groenten, fruit)

martelaar Eutropius van Amasea, en met hem Martelaren Cleonicus en Basiliscus (308).
Maagd-martelaar Martha en martelaar Michael (1938).
eerbiedwaardige Piama, maagd (337).
St. Zeno en Zoilus.”Volokolamsk” icoon van de Allerheiligste Theotokos (1572).Alexandra van Alexandrië (4de eeuw).
St. Caluppan van Auvergne (576) (Gallië).Non, moeder van St. David van Wales (6e eeuw) (Keltisch & Brits).
St. Winwaloe van Bretagne (530) (Keltisch & Brits).
St. Johannes (Chrysostomus) IV, De Katholikos van Georgië (1049) (Georgië).Hieromartyr Theodoretus, priester van Antiochië (361-363) (Grieks).

schriftlezingen

Jesaja 2:3-11

3 Veel mensen zullen komen en zeggen,
” kom, en laat ons gaan naar de berg van de Heer,
naar het huis van de God van Jakob;
hij zal ons zijn wegen leren,
en we zullen wandelen in zijn paden.”
want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de Heer uit Jeruzalem.
4 Hij zal tussen de naties oordelen,
en vele mensen berispen;
ze zullen hun zwaarden slaan tot ploegscharen,
en hun speren tot snoeihaken;
natie zal geen zwaard opheffen tegen natie,
noch zullen ze meer oorlog leren.

de dag van de Heer

5 o huis van Jakob, kom en laat ons wandelen
in het licht van de Heer.

6 Want U hebt uw volk, het Huis van Jakob, verlaten,
omdat het gevuld is met oosterse wegen;
het zijn waarzeggers zoals de Filistijnen,
en ze zijn blij met de kinderen van buitenlanders.
7 hun land is ook vol zilver en goud,
en er is geen einde aan hun schatten;
hun land is ook vol met paarden,
en er is geen einde aan hun strijdwagens.
8 hun land is ook vol met afgoden;
zij aanbidden het werk van hun eigen handen,
dat wat hun eigen vingers hebben gemaakt.
9 mensen buigen,
en ieder mens vernedert zichzelf;
vergeef het hen daarom niet.

10 Ga in de rots, en verberg je in het stof,
voor de terreur van de Heer
en de glorie van zijn majesteit.
11 de verheven blikken van de mens zullen worden vernederd,
de hoogmoed van de mensen zal worden gebogen,
en de Heer alleen zal worden verhoogd in die dag.

Genesis 1:24-2:3

24 Toen zei God: “laat de aarde het levende wezen voortbrengen naar zijn soort: vee en kruipend dier en beest van de aarde, elk naar zijn soort.” en het was zo. 25 en God maakte het gedierte der aarde naar zijn aard, het vee naar zijn aard, en al wat op de aarde kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was.Toen zei God: “laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis; laat hen heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over het vee, over de hele aarde en over al het kruipend ding dat kruipt op de aarde.”27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 toen zegende God hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt; vult de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen der zee, over de vogelen des hemels, en over al het levende, dat op de aarde beweegt.”

29 En God zei: “Zie, Ik heb u al het kruid gegeven, dat zaad voortbrengt, dat op den gansen aardbodem is, en alle boom, welks vrucht zaad voortbrengt; het zal u tot spijze zijn. 30 en aan al het gedierte der aarde, aan al het gevogelte des hemels, en aan al wat op de aarde kruipt, in hetwelk het leven is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven; en het was alzo. 31 toen zag God alles, wat hij gemaakt had, en het was zeer goed. En de avond en de morgen waren de zesde dag.

2 Zo werden de hemelen en de aarde, en al het heir van hen, geëindigd. 2 en op den zevenden dag voleindigde God Zijn werk, dat hij gedaan had; en Hij rustte op den zevenden dag van al zijn werk, dat hij gedaan had. 3 Toen zegende God den zevenden dag, en heiligde dien, omdat hij daarin rustte van al zijn werk, dat God geschapen en gemaakt had.

spreuken 2

de waarde van Wijsheid

2 Mijn zoon, als je mijn woorden ontvangt,
en schat mijn geboden in je,
2 zodat je je oor neigt naar wijsheid,
en je hart toepast op het begrijpen;
3 Ja, als je schreeuwt om onderscheidingsvermogen,
en verheft je stem voor begrip,
4 als je haar zoekt als zilver,
en haar zoekt als verborgen schatten;
5 dan zul je de vreze des Heren begrijpen,
en de kennis van God vinden.
6 Want de Heer geeft wijsheid;
uit zijn mond komt kennis en begrip;
7 Hij slaat gezonde wijsheid op voor de oprechten;
hij is een schild voor hen die oprecht wandelen;
8 hij bewaakt de paden van gerechtigheid,
en bewaart de weg van zijn heiligen.
9 dan zult u rechtvaardigheid en rechtvaardigheid begrijpen,
rechtvaardigheid en elk goed pad.

10 Als de wijsheid in uw hart,
En kennis is plezierig om te uw ziel,
11 Goeddunken zal u behouden;
Inzicht zal u bewaren,
12 om u Te redden van de weg van het kwaad,
Van de man die spreekt verkeerde dingen,
13 Van degenen, die de paden der oprechtheid
om Te wandelen in de wegen der duisternis;
14 Die blijde zijn in het kwaad doen,
En vreugde in de perversiteit van de goddelozen;
15 Wier wegen zijn krom,
En die slinkse in hun paden;
16 om u te verlossen van de immorele vrouw,
van de verleidster die vleit met haar woorden,
17 die de metgezel van haar jeugd in de steek laat,
en het Verbond van haar God vergeet.
18 Want haar huis leidt naar de dood,
en haar paden naar de doden;
19 niemand die naar haar terugkeer gaat,
noch herwinnen zij de paden van het leven—
20 zodat u de weg van goedheid kunt bewandelen,
en de paden van gerechtigheid kunt volgen.21 want de oprechten zullen in het land wonen,
en de onberispelijk zullen er blijven;
22 maar de goddelozen zullen van de aarde worden afgesneden,
en de ontrouwe zullen daaruit worden ontworteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg