’työtä ei tehdä ennen kuin paperityöt ovat valmiit”, suosittu aksiooma, jota käytetään erityisesti liike-elämässä. Se yhtyy vaatimukseen, jonka mukaan jokaisen yrityksen on säilytettävä oikeudellinen asemansa ja kaikkien sijoittajien ja johtoryhmän välinen yhteisymmärrys. Nämä ymmärrykset ovat yrityksen ”muodostamisen” ydin. Paperityön laiminlyönti voi aiheuttaa juridisia hankaluuksia, kuten yhtiösuojan menettämisen sekä virkailijoille että yhtiön omistajille. Lue Lävistys yrityksen verho lisätietoja.

oikeustieteessä erillisen oikeushenkilön muodostaminen on arvokasta monestakin syystä. Ensinnäkin se voi suojella todellisten omistajien henkilöllisyyttä; toiseksi se luo erillisen ja erillisen ”… keinotekoisen olennon, näkymättömän, aineettoman ja olemassa olevan vain lain pohdiskelussa”, korkeimman oikeuden ylituomari John Marshall; lopuksi olento harjoittaa liiketoimintaa ja saa omistaa omaisuutta, haastaa ja tulla haastetuksi oikeuteen ja toimia omistajistaan erillisenä olentona. Ainoa ero yksilön ja yhdistyksen välillä laissa on se, että yksilö saa äänestää poliittisissa vaaleissa.

yhdistyksen perustamisessa on kyse yksinkertaisesti hakemusprosessista ja peruskirjan (kuten toimiluvan) myöntämisestä kunkin unionin valtion sihteerin toimesta. Hakemuksen mukana toimitetaan ”yhtiöjärjestys” tai jonkinlainen ”Perustamistodistus”. Kun palkkio on maksettu, Sihteeri antaa luvan ja yhteisö muodostetaan.

yhtiöjärjestys ei ole yksityiskohtien mukainen, vaan siinä esitetään yhtiön ensisijainen tavoite. Yksityiskohdat on määritelty yhtiön säännöissä. Säännöt määrittävät yrityksen hallintoprosessin ja organisaatiorakenteen. Yhteisön omistus dokumentoidaan osakekirjoina tunnetuilla sertifikaateilla. Omistajia kutsutaan osakkeenomistajiksi tai osakkeenomistajiksi, ja he puolestaan luovat keskenään sopimuksen suhteensa virallistamiseksi.

tässä artiklassa käsitellään yritysasiakirjojen kolmea tasoa: 1) yhtiöjärjestys, 2) säännöt ja 3) osakkeenomistajien sopimus. Lisäksi se koskettaa base mikä on yrityksen päätöslauselma ja miten se käsitellään ja kirjataan. Tämä erityinen luku tässä sarjassa on vain johdatus kaikkiin erityyppisiin yritysten dokumentointi. Tulevissa artikkeleissa (luvuissa) käsitellään yksityiskohtaisemmin kutakin ja selitetään myös eri hallinnointivaihtoehtoja ja-prosesseja.

yhtiöjärjestys

yhtiöjärjestys sisältää kyseisen valtion vaatimat tiedot. Pykälät antavat kaikki valtion tarvitsemat tiedot. Muista, että valtio on kiinnostunut siitä, kuka on yhteisö; missä se sijaitsee; miksi se on olemassa; ja miten joku saa yhteyden tähän yhteisöön (joka on rekisteröity asiamies). Seuraavassa on luettelo, jossa on lyhyt kuvaus yleisimmistä artikkeleista:

(1) Yrityksen nimi-sen on oltava ainutkertainen kyseisen valtion muista yhtiöistä
(2) Virallinen Olemassaoloilmoitus-koostuu:

a) tarkoitus – kuten ”liiketoiminta”
B) Sijainti – päätoimipaikan osoite
C) kesto – yleensä ikuisesti

(3) kanta/omistus – osakelajit, äänivalta, osakkeiden lukumäärä ja arvo
(4) perustajan / perustajien nimi ja osoitteet – sisältää alkuperäiset johtajat ja heidän osoitteensa
(5) hallitus – jäsenten lukumäärä
(6) alkuperäiset osakkeenomistajat – joissakin valtioissa edellytetään kaikkien alkuperäisten osakkeenomistajien tunnistamista ja niiden merkintää(omistusasema)
(7) – jotkin valtiot vaativat osakeyhtiöhakemuksen yhtenä osana rajallista vastuuta koskevaa lausumaa; tässä lausumassa ilmoitetaan kaikille osapuolille, että osakkeenomistajilla on ”rajoitettu vastuuasema” omistusoikeuden osalta

yleensä pykälissä perustellaan ja vahvistetaan lainmukaisuus peruskirjassa (toimilupa), jonka valtio sitten hyväksyy ja myöntää liiketoimintakyvyn. Joka vuosi yhtiö uudistaa peruskirjansa maksamalla ensin palkkion; toiseksi yksilöimällä kunkin johtajan (t) ja toimihenkilöt; ja yleensä vahvistaa aseman yhtiörakenteen.

yksi viimeinen huomautus yhtiöjärjestykseen. Kun yhtiö uudistaa peruskirjansa vuosittain, se tunnistaa myös maassa asuvan asiamiehensä ja asiamiehen osoitteen. Useimmat yritykset käyttävät yritysasianajajaansa saadakseen ilmoituksia tai palvelua (tuomioistuimen ja hallituksen kirjeet) eli toimiakseen asiamiehenään. Pienten yritysten kohdalla tämä ei välttämättä ole tarpeen. Yrityksen osoite on riittävä ja säästää yrityksen paljon rahaa vuosittain. Useimmat Asianajotoimistot veloittavat $200 vuodessa yksinkertaisesti saada uusiminen ilmoitukset valtiolta ja yleensä saada palvelua. He puolestaan on yksi heidän sihteerit välittää postin yhtiölle ja pyytää, että lähetät heille kopion täytettyjen lomakkeiden, kun tehdään heidän kirjaa.

säännöt

todellinen valta määrätä yhtiöstä on osakkeenomistajilla. Pienyrityksessä suurin osa, jos ei kaikki osakkeet omistaa yksi tai muutama yksityishenkilö. Heidän omistusasemansa antaa heille vallan, ts.kyvyn sanella politiikkaa. Kun omistajapooliin kuitenkin lisätään lisää osakkeenomistajia, kyky hallita vaikeutuu. Tässä kohtaa säännöt tulevat kuvaan mukaan.

säännöt ovat organisaation ja valtarakenteen säännöt. He määrittelevät kaksi vallan tasoa johtajille ja upseereille.

johtajat valitsevat osakkeenomistajat. Koko (jäsenmäärä) määritellään säännöissä ja ilmoitetaan valtiolle yhtiöjärjestyksen kautta. Usein pienyrityksissä osakkeenomistajat, joilla on vähimmäismäärä osakkeita, saavat nimittää johtajan ja voivat äänestää isoista johtajista. Tässä esimerkki:

Demo Hardware

Demo Hardware on kuuden kaupan rautakauppaketju, joka on perheomistuksessa ja tiiviisti hallussa. Osakkaita on viisi, joista jokaisella on 20 prosentin omistusosuus. Sääntöjen mukaan hallituksessa on seitsemän jäsentä. Jokainen osakkeenomistaja, jolla on vähintään 20 prosentin omistusosuus, voi nimittää johtajan. Jäljellä olevia hallituksen jäsenavauksia kutsutaan ”at-large-paikoiksi” ja ne täytetään ääntenenemmistöllä.

tämän säännön mukaan jokainen osakkeenomistaja voi nimittää oman johtajansa ja äänestää osakeprosenttinsa kahdesta jäljellä olevasta hallituspaikasta. Tämä estää yksittäisen osakkeenomistajan täyden määräysvallan yhtiössä.

Demo täyttää kaksi aukkoa CPA: n ja paikallisen yliopiston professorin kanssa.Säännöissä määritellään myös upseerien paikat. Useimmilla järjestöillä on vähintään kolme toimihenkilöä seuraavasti:

(1) toimitusjohtaja – johtaa yhtiötä
(2) talousjohtaja (rahastonhoitaja) – hoitaa talousasioita
(3) Sihteeri – ylläpitää lakiasiakirjoja ja yhtiörekistereitä

hallitus nimittää toimihenkilöt ja hoitaa heitä tietyin velvollisuuksin. Säännöt asettavat rajat upseereille ja heidän tehtävilleen.

esimerkiksi pienessä hallituksen alihankkijaoperaatiossa säännöt rajoittavat presidenttiä allekirjoittamasta sopimuksia kenenkään asiakkaan kanssa, joiden kokonaisarvo on yli 2 miljoonaa dollaria. Vähintään 2 miljoonan dollarin sopimukset vaativat hallituksen hyväksynnän. Vastaavat säännöt ovat yleensä käytössä seuraaville:

(a) tietyn dollarimäärän ylittävän käyttöomaisuuden hankinta
(B) tietyn summan ylittävän maksun salliminen
(C) rahan lainaaminen pitkäaikaisilla lainoilla
(D) velan vakuuden antaminen
(E) osinkojen tai jakojen salliminen
(F) luoton myöntäminen yksittäiselle asiakkaalle tai osakkuusryhmälle yli tietyn määrän
(G) sallien muutokset osakkeenomistajan/osakkeiden asema, mukaan lukien työjärjestyksen muutokset

säännöissä määritellään hallituksen valintatiheys ja toimihenkilöiden nimittämistiheys. Säännöissä vahvistetaan myös muita toimintaehtoja, kuten:

* yhtiön tehtävä tai tehtävä;
* osakelajien/osakkeenomistajien äänivalta yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
* muunlaisten osakkeiden liikkeeseenlasku (osakkeet, valtionkassa, vaihtovelkakirjat/osakkeet jne.).) yhtiöjärjestyksen muutoksella;
* eläköityneen/irtisanotun johtajan perustamaan avoimeen virkaan nimittäminen hätätilanteessa;
* kokoustiheys;
* ilmoitusmenettelyt;
* ja muut yhtiön johtamisen kriittiset puolet.

säännöt määräävät myös hallituksen laatimaan yhtiön päätöksiä, joissa käsitellään tärkeitä operatiivisia kysymyksiä, kuten:

* Banking
* Employee Qualifications
* Benefit Programs
* Accounting Methods/Tax Reporting
* Employee Managers/Consultants
– Human Resources Director – Legal Team
– Controller – Outside Accountants
– Operations Officer – Engineers
– Outside Accountants
* Policies and Procedures
* Lawsuits/Federal Compliance

kaiken kaikkiaan säännöt määräävät toiminnan sävyn ja luovat yhtiöjärjestyksessä vallan yhteisön tehokkaaseen toimintaan. Todellinen valta on osakkailla, ja hekin ovat sopineet keskenään.

osakkeenomistajien sopimus

osakekirja on virallinen asiakirja, jossa tunnustetaan yrityksen omistus. Kun peruskirja myönnetään, valtio antaa yhtiölle mahdollisuuden laskea liikkeeseen alkuperäisen perustamishakemuksen mukaisen määrän osakkeita. Yhtiö puolestaan myy osakkeen käteisellä tai jonkinlaisella arvolla (omaisuus, palvelut, aineettomat hyödykkeet jne.). Myytyä varastoa kutsutaan nimellä ”outstanding”. Kaikkia osakkeita ei saa myydä ensimmäisessä osakeannissa.

pörssiyhtiöissä on tyypillisesti tuhansia yhtiön osakkeenomistajia. Itse asiassa on hyvin vaikeaa tai mahdotonta omistaa osake-enemmistöä yhdellekään yksittäiselle henkilölle. Yksi tai useampi henkilö voi kuitenkin vaikuttaa ja sitä kautta hallita yritystä. Suurissa pörssiyhtiöissä ei ole sääntöjä, jotka estäisivät osakkeiden myynnin.

mutta pienyrityksessä vapaasti kaupattavia osakkeita paheksutaan ja suorastaan vaarallisia. Tämän estämiseksi ja joidenkin osakkeiden tai omaisuuden siirtoon liittyvien sääntöjen laatimiseksi osakkeenomistajat luovat sopimuksen. Osakkeenomistajien sopimuksessa määritellään osakkeenomistajien hallussa olevien osakkeiden ehdot. Näitä ehtoja ovat, mutta ne eivät rajoitu seuraaviin:

a) rajoituksia varastojen siirtoon;
B) rajoituksia vapaaehtoisiin varastojen siirtoihin;
C) sulkemis – ja maksumenettelyt siirtoa varten;
d) Tag along-oikeudet;
e) panttaus-ja kasautumisoikeudet;
F) lahjoituksen avulla tapahtuva varastojen siirto;
G) vapaaehtoisen siirron rajoittaminen;
h) osakkeiden käyvän markkina-arvon määrittäminen;
I) osakkeenomistajan kuolema;
j) rajoitusten ja oikeuksien rajoittaminen
k) omistusoikeuksien ja luottamuksellisten tietojen suojaaminen;
L) yhtiön asioiden päättäminen, purkaminen ja purkaminen;
m) velvollisuudet yhtiön toimihenkilönä, johtajana, edunvalvojana tai asiamiehenä osakkeenomistajana;
n) ilmoitusmenettely;
O) Kriisinratkaisuprosessi riidat ja oikeussuojakeinot.

voidaan luoda sääntöjä perustajien tai myöhempien osakkeenomistajien mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

jotta sopimus saataisiin voimaan kaikkien uusien osakkeenomistajien osalta, pienet yritykset vaativat uusia osapuolia allekirjoittamaan yhtiöittämissopimuksen, joka sitoo ne osakkeenomistajien sopimukseen. Osakkeenomistajien sopimus sitoo osakkeenomistajat yhtiön tehtävään ja estää manipuloinnin määräysvallan saamiseksi yhtiössä.

aina kun tarvitaan muutosta, hallituksen osakkeenomistajat kokoontuvat käynnistämään ja virallistamaan muutokset. Nämä muutokset ilmoitetaan usein päätöslauselmassa.

yritysten päätökset

sihteeri pitää pöytäkirjaa ja lokikirjaa päätöksistä. Nämä päätöslauselmat toimivat ohjaavina periaatteina tai tärkeinä muutoksina, kuten Kongressin säädökset. Päätökset ovat kannanottoja tai kannatusta, ja ne laatii ja hyväksyy hallitus. Päätöksiä ovat:

* pankkitilien avaaminen tietyissä laitoksissa;
* Lupa lainata rahaa;
* osakerakenteen muuttaminen;
* osinkojen/voitonjakojen maksamisen hyväksyminen;
* politiikkojen vahvistaminen ja nykyisten politiikkojen muuttaminen;
* toimihenkilön / johdon tehtävien lisääminen tai poistaminen;
* sääntöjen muuttaminen;
* tiettyjen sopimusten vahvistaminen (rakentaminen, asiakassopimukset, konsultointi jne.);
* sulautumisten, yritysostojen tai-myynnin hyväksyminen;
* konkurssin tai maksukyvyttömyyden julistaminen

vaaditaan kriisinratkaisua kaikesta, mitä ei ole siirretty yhtiön pääjohtajan tai hänen valtuutetun henkilöstönsä hallinnoimaan päivittäiseen toimintaan.

säännöissä määritellään päätöslauselmien laatimiseen liittyvät säännöt ja hyväksymistasot. Esimerkiksi sääntömuutokset tai fuusiot/yrityskaupat voivat edellyttää osakkeenomistajan hyväksyntää. Päätökset ovat hallituksen päätöksiä sen kannasta, joka liittyy yhtiön toimiin.

Yhteenveto-yritysasiakirjat

yritysasiakirjat koostuvat kolmesta lomakesarjasta, säännöistä ja sopimuksesta oikeushenkilön perustamiseksi. Näissä asiakirjoissa yksilöidään omistus, organisaatiorakenne ja johtamissäännöt. Yhtiöjärjestys on joukko valtion vaatimia lomakkeita, joista käy ilmi yhtiön nimi, tarkoitus ja omistus. Sääntöihin sisältyy yksityiskohtia, joissa selvitetään yritysrakenne ja muutossäännöt. Osakkeenomistajien sopimus sanelee osakkeenomistajien väliset omistusehdot ja sen, miten omistuksen siirto sallitaan.

yhdessä yhtiön päätösten, ”hallituksen valtuuttamien sääntöjen” ja voimassa olevien sääntöjen kanssa kaikki yhdessä muodostavat yhtiön yleisen hallinnon.

tämä on johdantoartikkeli tässä yritysten asiakirjoja käsittelevässä sarjassa. Yritysrakenteen ja taustalla olevan dokumentaation ymmärtäminen tarjoaa tarvittavan oikeudellisen johdannon perinteiseen yhtiöön. TOIMI TIEDON MUKAAN.

arvosijoittaminen

Haluatko oppia, miten saada palautuksia näin?

opettele sitten Arvosijoittamista. Arvosijoittaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että ostetaan halvalla ja myydään korkealla. Arvosijoittaminen määritellään järjestelmälliseksi prosessiksi, jossa ostetaan korkealaatuisia osakkeita aliarvostettuun markkinahintaan, joka määritetään itseisarvon perusteella ja perustellaan taloudellisella analyysillä, minkä jälkeen osakkeet myydään oikea-aikaisesti markkinahinnan elpyessä.

arvosijoittamisessa käytetään neljää pääperiaatetta. Jokainen on pakollinen. Ne ovat:

 1. riskien vähentäminen – osta vain laadukkaita osakkeita;
 2. itseisarvo – kohde – etuutena olevat omaisuuserät ja operaatiot ovat laadukkaita ja tuloksellisia;
 3. taloudellinen analyysi – käytä keskeisiä taloudellisia tietoja, suhdelukuja ja keskeisiä tunnuslukuja luodaksesi korkean luottamuksen siihen, että elpyminen on vain ajan kysymys;
 4. kärsivällisyys-Anna sijoittajalle aikaa työskennellä.

jos olet kiinnostunut oppimaan lisää, siirry Jäsenohjelmasivulle arvosijoittaminen-osioon yllä olevassa otsikossa.

liity arvosijoittajien kerhoon ja tutustu arvosijoittamiseen ja siihen, miten voit helposti hankkia vastaavia tuloksia sijoitusrahastollasi. Liittyessäsi saat kirjanpitoarvosijoittamisen suhdeluvuilla-oppaan, jota käytetään kaikkien rakentamiesi päätösmallien kanssa. Jokainen jäsen käy läpi kolme eri vaihetta:

 1. koulutus-Johdatus arvosijoittamiseen sekä käytetty terminologia on selitetty. Arvosijoittamisen keskeiset periaatteet käydään läpi oppitunneilla ja tutoriaaleilla.
 2. kehitys-jäsenille opetetaan, miten sijoituspooleja kehitetään tutustumalla ensin talousmittareihin ja tilinpäätösten lukemiseen. Jäsen sitten käyttää olemassa olevia malleja ymmärtää ydin ymmärrystä kehittää ostaa/myydä laukaisee laadukkaita varastoja.
 3. hienostuneisuus-useimmat jäsenet saavuttavat tämän ymmärrysvaiheen noin kuuden kuukauden kuluttua. Monet jäsenet luovat omia sijoituspoolejaan ja jakavat muiden kanssa osaamistaan. Jäsenet tutustuvat kehittyneempiin sijoitustyyppeihin ja siihen, miten niitä voidaan käyttää riskien pienentämiseen ja arvosijoituspooliensa kokonaistuottojen parantamiseen vipuvaikutuksen avulla.

joka viikko saat sähköpostin, jossa on täydellinen päivitys altaista. Seuraa mukana, kun sijoitusrahasto kasvaa. Aloita sijoittaminen luottavaisin mielin siitä, mitä opit. Luo oma rahasto ja ajan, kerätä vaurautta. Liittyminen oikeuttaa seuraaviin:

 • oppitunteja arvoinvestoinnista ja siihen liittyvistä periaatteista;
 • kirjoittajalta ilmaisia webinaareja oppituntien jälkeen;
 • kaaviot, kaaviot, oppaat, mallit ja resurssit, joita voit käyttää, kun luot oman poolin;
 • pääsy olemassa oleviin yhteenliittymiin ja niiden tietomalleihin sekä buy/sell-käynnistimiin;
 • seuraa sijoitusrahastoa ja sen viikoittaisia päivityksiä;
 • valkoisia kirjoja, joissa käsitellään rahoitusperiaatteita ja asianmukaisia tulkintamenetelmiä; ja
 • joitakin yksinkertaisia hyviä neuvoja.
Seuraa meitä ja pidä meistä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

lg